Lista produktów producenta: Cellfast

Grupa Cellfast jest jednym z kluczowych polskich przetwórców tworzyw sztucznych oraz wiodącym producentem węży, jak również trwałych i estetycznie wykonanych akcesoriów ogrodowych, nowoczesnych systemów rynnowych i odpowiednio zaprojektowanych podsufitek. To marka, która wyróżnia się jakością swoich produktów, zarówno w Środkowej, jak i we Wschodniej Europie. Cellfast  to przedsiębiorstwo z polskim kapitałem, które od lat jest znanym eksporterem akcesoriów ogrodniczych oraz systemów rynnowych do wielu państw Europy oraz świata.


Cellfast – wiodący producent akcesoriów ogrodowych i systemów rynnowych w Polsce 


Grupa Cellfast posiada nowoczesny sprzęt oraz wykorzystuje innowacyjne technologie produkcyjne. Ponadto, marka Cellfast zatrudnia najlepszych z branży specjalistów, którzy dbają o wizerunek firmy. Producent zachowuje swoją pozycję lidera z racji tego, iż oferuje wyroby z podwyższoną trwałością w bardzo przystępnej cenie. Cellfast posiada sieć stacjonarnych punktów sprzedaży oraz własny sklep internetowy.Gwarancja i serwis

REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Reklamacje zakupionego towaru należy zgłosić:

a) w formie pisemnej poprzez wysłanie reklamacji na adres Sprzedającego, tj. CELL-FAST Sp. z o.o., Dział reklamacji, ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola, albo

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłając wiadomość e-mail na adres: [email protected];

3. W reklamacji każdorazowo należy wskazać w szczególności dane identyfikujące Klienta, dane zakupionego towaru, opisać na czym polega niezgodność towaru z umową oraz określić swoje żądanie.

4. Koszt przesyłki zawierającej reklamowany towar pokrywa Sprzedający. Klient odpowiada za właściwe zapakowanie zwracanego towaru w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie.

5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.

6. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie lub drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres.

8. Reklamacje składane przez Klientów nie będących konsumentami rozpatrywane będą według przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, o ile strony nie ustalą odmiennie.

9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Właściciela Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Pismo powinno zawierać dane nadawcy, dane adresata oraz informacje o zamiarze odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Wskazane byłoby ponadto określnie umowy, od której Klient odstępuje.

3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (formularz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Skutki odstąpienia od umowy:

1) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2) Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3) Zwracane produkty należy odesłać na adres CELL-FAST Sp. z o.o., ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem ZWROT niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

4) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6) W przypadku braku określenia przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy- danych, gdzie ma nastąpić zwrot przekazanych przez Klient środków, Sprzedający przekaże wpłacone środki na rachunek, z którego otrzymał wpłatę.

Pokazuje 1 - 1 z 1 pozycji
Pokazuje 1 - 1 z 1 pozycji
Newsletter
Copyright © 2018 - 2021 Hurtownia Instalatora, All rights reserved.