Od 17.05.2022r do 24.05.2022r. czas wysyłki towaru może się opóźnić, ze względu na okresy urlopowe pracowników w naszej firmie. Dziękujemy za zrozumienie.

Lista produktów producenta: Defro

Defro sp. z o.o. sp. k. została założona w 1973 roku. Obecnie jest to lider w produkcji systemów grzewczych. Defro to największy w Polsce producent kotłów c.o. na paliwa stałe – pellet oraz ekogroszek. Marka zalicza się do wiodących w Europie firm produkcyjnych, które wyróżniają się nowoczesnym podejściem do techniki grzewczej. Defro osiągnęło ogromny sukces w branży grzewczej, ponieważ przedsiębiorstwo to korzysta z nowoczesnych rozwiązań, jak również odpowiedniego parku maszynowego, spełniającego wymogi Unii Europejskiej.


Defro – lider w produkcji ekologicznych i wydajnych kotłów grzewczych w Polsce 


Nowoczesny zakład produkcyjny Defro ma łączną powierzchnię ponad 30 000 m2. Firma dysponuje aż 630 wysokiej klasy pracownikami, a także współpracuje z ponad 1000 dystrybutorami w całej Polsce. Defrootrzymało wyróżnienie  i zostało wpisane na Złotą Listę Pracodawców Państwowej Inspekcji Pracy, otrzymując tytuł „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej" wraz ze statuetką „Mecum Tutissimus Ibis", jako uhonorowanie długoletnich działań w dziedzinie BHP.

Gwarancja i serwis

Kotły automatyczne zakupione w terminie 02.10 – 31.10.2020 r. będą objęte dodatkową 3 letnią gwarancją na szczelność  wymiennika oraz dodatkową roczną gwarancją na sterownik.

Promocja skierowana jest do ostatecznego nabywcy kotła, tj. użytkownika  dokonującego zakupu urządzenia w dniach 02.10.2020 do 31.10.2020 roku. 

Lista kotłów objętych promocją dostępna w regulaminie promocji.

Regulamin Promocji
„DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KOTŁA DEFRO W TERMINIE 02.10.2020 – 31.10.2020”

I. ORGANIZATOR
Organizatorem promocji „DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KOTŁA DEFRO W TERMINIE 02.10.2020 – 31.10.2020” zwana dalej „Promocją” jest spółka pod firmą: DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898, Adres korespondencyjny: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A (dalej jako: „Organizator”, „Producent” lub „DEFRO”).

II. MIEJSCE ORGANIZACJI PROMOCJI
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Promocja realizowana jest wyłącznie w punktach sprzedaży prowadzonych przez Dystrybutorów DEFRO.

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI
Czas trwania Promocji: Promocja trwa w okresie od dnia 02.10.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.
Czas trwania Promocji obejmuje zakupy promocyjne upoważniające do bezpłatnego przedłużenia gwarancji.
Czas trwania Promocji nie obejmuje: wydania Produktów, wydania Towarów Promocyjnych, terminu związanego z ewentualną procedurą reklamacyjną.

IV. UCZESTNICY PROMOCJI
1. Uczestnikami Promocji, zwani dalej Uczestnikami są:
a) osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadzące działalności i prowadzące działalność gospodarczą,
2. Podmioty wskazane w pkt. 4.1 stają się Uczestnikami Promocji o ile w czasie trwania Promocji zakupią kocioł Defro (wzór zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), wskazując w tym zamówieniu Produkt Promocyjny, który chcą nabyć w razem z Produktem.

V. CEL PROMOCJI
Promocja organizowana jest w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii Organizatora DEFRO – Producenta kotłów. Promocja ma na celu wsparcie i zwiększenie sprzedaży kotłów wskazanych w pkt. VI.
Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

VI. PRODUKTY, KTÓRYCH ZAKUP UPOWAŻNIA DO UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Promocja obejmuje zakupione pojedyncze dowolne kotły wskazane poniżej, u Dystrybutora DEFRO wyłącznie w okresie Trwania Promocji tj. w terminie od dnia 02.10.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.
Promocja dotyczy zakupu następujących kotłów, zwanych dalej Produktami - kotłami lub Produktem – kotłem:
• Bio Slim
• Eko Slim
• Spectra
• Delta EkoPell
• Kompakt EkoPell
• Sigma EkoPell
• Smart EkoPell
• Komfort Eko EkoPell
• Komfort Eko Lux
• Komfort Eko
• Komfort Eko MINI
• Sigma E
• Calori
• Alfa
• Gamma
Przykład. W przypadku zakupu kotła Bio Slim w czasie trwania Promocji tj. 02.10.2020 r. do dnia 31.10.2020r. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do przedłużenia gwarancji o 3 lata na szczelność kotła i o 1 rok na sterownik.
Poprzez zakupy promocyjne Produktu rozumiane jest:
- zakup Produkt w terminie trwania Promocji 02.10.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.
- opłacenie zakupu Produktu na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze VAT.
2. Promocja nie obejmuje Produktów, których cena została obniżona przez Producenta w ramach wyprzedaży sezonowej. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i akcjami specjalnymi.

VII. ZASADY PROMOCJI
1. Po spełnieniu warunków dotyczących dokonania zakupów promocyjnych Produktów - kotłów opisanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik ma możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji:
a) dodatkowe 3 lata na szczelność kotła
b) dodatkowy 1 rok gwarancji na sterownik.
2. Promocja polega na możliwości bezpłatnego przedłużenia gwarancji przy jednoczesnym zakupie Produktu – kotła.
Warunkiem zachowania dodatkowej gwarancji będzie okazanie prawidłowo wypełnionych dokumentów potwierdzających zakup Produktu–kotła w okresie trwania promocji tj.:
- Faktury Vat, którą uczestnik promocji otrzyma od Dystrybutora Defro
- Certyfikatu potwierdzającego otrzymanie dodatkowej gwarancji wystawionego przez Dystrybutora Defro, wzór Certyfikatu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
- montaż kotła zgodnie z zaleceniami Producenta w DTR kotła.
Powyższe dokumenty powinny być zachowane przez cały okres trwania gwarancji.
W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie poproszony o przedstawienie powyższych dokumentów.
3. Uczestnik w czasie trwania Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie jak również nabyć dowolną liczbę Produktów - kotłów.
4. Bezpłatne przedłużenie gwarancji na szczelność kotła i sterownik nie jest dostępne w regularnej sprzedaży, a ich bezpłatne nabycie może nastąpić wyłącznie w czasie trwania Promocji po spełnieniu warunków Promocji.
5. Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji zostanie wydany Uczestnikowi Promocji wraz z Produktem bezpośrednio po dokonaniu zakupu w DEFRO, lub u Dystrybutora DEFRO. Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji zostanie wydany Uczestnikowi Promocji tylko i wyłącznie jeśli Uczestnik Promocji dokona zakupu dowolnego kotła wskazanego w pkt.VI Regulaminu w okresie trwania Promocji i odbierze zamówiony kocioł nie później niż do 15 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia zamówienia (w przypadku produktów nie znajdujących się na stanie magazynowym producenta termin może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych o czym Uczestnik zostanie poinformowany przez pracownika Dystrybutora DEFRO lub przez przedstawiciela handlowego DEFRO.
Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji może zostać dostarczony w inny sposób, sposób ten zostanie ustalony indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem Promocji a Dystrybutorem DEFRO, wówczas Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji zostanie dostarczony Uczestnikowi nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakupu Produktu – kotła, którego zakup upoważnia do udziału w Promocji.
6. Po dokonaniu zakupu Produktu - kocioł wybrany z listy wskazanej w pkt VI. niniejszego Regulaminu Uczestnik Promocji otrzyma dwa dokumenty, pierwszy - faktura dotycząca zakupu Produktu – wybranego kotła i drugi - Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji .
7. Informację o dostępności produktów promocyjnych Uczestnik Promocji przed dokonaniem zakupu promocyjnego może każdorazowo uzyskać Dystrybutora DEFRO lub Regionalnego Przedstawiciela Handlowego DEFRO - wykaz Przedstawicieli Handlowych zamieszczony jest na stronie DEFRO www.defro.pl/wszystkie-kontakty.html

VIII. KONSEKWENCJE PODATKOWE
Podmiot organizujący Promocję nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w związku ze sprzedażą Towarów Promocyjnych za 1 zł. brutto (tj. z VAT).

IX. REKLAMACJE
1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo składania reklamacji w terminie do dnia 31.01.2021 r. decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora Promocji. Reklamacje dotyczące przebiegu Pro-mocji należy składać na piśmie, wysyłając je e-mailowo na adres: biuro@defro.pl lub listem poleconym na adres: DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Spółka komandyto-wa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, z dopiskiem reklamacja „DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KOTŁA DEFRO W TERMINIE 02.10.2020 – 31.10.2020”
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kon-taktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego doty-czy roszczenie oraz treść żądania. Reklamacje rozpatruje Organizator. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Organizator wyśle listem poleconym odpowiedź na reklamację na wskazany przez uczestnika adres. Dla ważności odpowiedzi liczy się data stempla pocztowego.
3. W przypadku nieuwzględnionych reklamacji Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do skła-dania roszczeń we właściwym sądzie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin. Regulamin jest do wglądu w siedzibie DEFRO w Rudzie Strawczyńskiej pod adresem: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A , w punktach handlowych Dystrybutorów DEFRO w terminie od 02.10.2020 r. do 30.04.2021 r. Na pisemną prośbę Uczestnika złożoną e-mailem na adres biuro@defro.pl Organizator prześle Uczestnikowi Regulamin Promocji drogą e-mailową na wskazany przez niego adres e-mail.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.10.2020r.

Pokazuje 1 - 36 z 88 elementów
Pokazuje 1 - 36 z 88 elementów
Newsletter
Copyright © 2018 - 2022 Hurtownia Instalatora, All rights reserved.